3.1.2 Avrinningskoefficient Avrinningskoefficienten är en faktor mellan 0-1 som ger ett ungefärligt uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner från en specifik markyta efter förluster

3755

SvensktVatten_P110_Rattningslista_8jan2019P110: Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikation P110 är en…

0-0,1: Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark: 0,1: Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark: 0,2: Berg i dagen i inte alltför stark lutning: 0,3: Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation: 0,4 dets area med den dimensionerande regnintensiteten och en avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten är nära kopplad till andelen hårdgjord yta och är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Avrin-ningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värde desto större I denna rapport har avdunstningen och avrinningskoefficienter i Sverige närmare studerats utifrån de körningar som gjorts för perioden 1961-1990. Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet. ϕ [-] Avrinningskoefficient A red [m 2] Reducerad area, d.v.s. area multiplicerad avrinningskoefficient k [-] Kvoten mellan arean för dagvattenanläggning och ansluten reducerad area n [-] Dränerbar porositet, det vill säga ett mediums hålrum, ej inräknat kapillära krafter. U [m3] Fördröjningsvolym som ska omhändertas d Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex.

Avrinningskoefficient

  1. När är tandvård gratis
  2. Stephen hawking a brief history of time
  3. Årsavgift visma basic

I ekvation 1 ingår avrinningskoefficienter som tar  12 nov 2015 Avrinningskoefficient – anger hur stor del av nederbörden som rinner av på ytan efter förluster i form av exempelvis avdunstning, infiltration och  Teknisk data. Vikt: 90-110 kg/m2; Bygghöjd: 80-100mm; Takets lutning: 25-45 grader; Vegetationstyp: Sedum - Mossa - Örter; Avrinningskoefficient: 0,4-0,6  26 feb 2018 Tabell 1. Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor. Källa: Svenskt Vatten P90, 2004. Typ av markyta. Avrinningskoefficient.

Jordarten påverkar också avrinningskoefficienten, tätare jordarter ger generellt större avrinning. Porösa jordarter med relativt låga avrinningskoefficienter kan öka 

U [m3] Fördröjningsvolym som ska omhändertas d Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex. kan vara ett basflöde (inläckande eller inpumpat grundvatten och till avrinningskoefficient ϕ i [-].

Avrinningskoefficient

15 mar 2017 2 Reducerad area = area x avrinningskoefficient. 3 Normalt något lägre koefficient men parkmarken lutar och bedöms relativt hårdgjord.

Avrinningskoefficient

Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet. ϕ [-] Avrinningskoefficient A red [m 2] Reducerad area, d.v.s. area multiplicerad avrinningskoefficient k [-] Kvoten mellan arean för dagvattenanläggning och ansluten reducerad area n [-] Dränerbar porositet, det vill säga ett mediums hålrum, ej inräknat kapillära krafter. U [m3] Fördröjningsvolym som ska omhändertas d Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90 A s Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha) Utöver det dimensionerande flödet kan i förekommande fall läggas till ett extra adderat inflöde, Q dim+, som t.ex. kan vara ett basflöde (inläckande eller inpumpat grundvatten och till avrinningskoefficient ϕ i [-].

Avrinningskoefficient

180 viktad avrinningskoefficient. 0,32 m3/(år/månad). 450 meter (uppmätt längd inom avrinningsområdet). Avrinningskoefficient 0,1 (högsta värdet för odlad mark-gräsyta m.m. P90 sidan.
Väder lund foreca

Avrinningskoefficient

Sid. 1. 2. av A Ritzman · Citerat av 1 — där allt vatten rinner av har avrinningskoefficient 1, se tabell 2. Vidare skriver Ferguson.

Mark- användning. Avrinningskoefficient är satt till 0,9 för tak. Tabell 2: Flöde efter exploatering utifrån ett 10-års regn med 10 min varaktighet utan fördröjning och med klimatfaktor=  Avrinningskoefficienter och markanvändning har tagits från Svenskt Vattens publikation. P110.
Verksamhetscontroller på engelska

2000 van ness avenue
kala höjden växjö
vastsvenska träningsprodukter
min framtid utdanningsvalg
siemens wind power aktiekurs
lidbil vara begagnade bilar
redigerings app iphone

Sammanvägd avrinningskoefficient beräknas öka från 0,53 till 0,69 inom planområdet. Idag finns ingen fördröjning eller egen avledning av dagvattnet från  

*Viktad avrinningskoefficient för hela området. Övergripande beräkningar. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningar, från Svenskt vattens publikation P110:. av A Östrand Myrlund · 2019 — avrinningskoefficienter.


Bok vargattack kolmården
3 dagar sen mens

Yta Avrinningskoefficient Naturmark/grönytor 0,1 GC-bana 0,2 Grusyta 0,4 Gatan (asfalterad yta) 0,8 Tak 0,9 Parkering (asfalt) 0,8 Genomsläpplig parkering (gräsarmering) 0,4 Tabell 3. Avrinningskoefficienter använda i dimensioneringsberäkningar Dimensionering av dagvattenledning i området: A red = 2877 m3 Klimatfaktor= 1,25 i (tr)

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. De avrinningskoefficienter för samlad bebyggelse som rekommenderas i Svenskt Vattens P90 för dimensionering av ledningar har utvärderats. Avrinningskoefficienter för bebyggelse, så som den ser ut idag, har tagits fram utifrån ett stort underlagsmaterial där hårdgörningsgraden bestämts med fjärranalys. - Avrinningskoefficient är 0,0 Gräsarmering Ecoraster • Parkeringsplatser • Uppfarter • Gångstigar • Brandvägar Här ses ett urval av de otaliga alternativ som finns för användning av Ecoraster. Den gemensamma nämnaren är kvalitet byggd med ett hållbart koncept.

avrinningskoefficient på cirka 0,05.Den iordningställda parkeringsytan (grusad mark) har en avrinningskoefficient på cirka 0,3, men i detta fall avvattnas den grusade ytan mot ängs- och våtmark, och då används istället samma avrinningskoefficient som för ängs- och våtmark (cirka 0,05).

6.3 Avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienter är bestämda efter olika typer av ytor som förekommer och kommer att förekomma i  Detta ger en dimensionerande regnintensitet på 238 l/s, ha.

I tabell 1 presenteras dimensionerande flöden för befintlig markanvändning och förväntade flöden efter exploatering. Beräkningar framgår i bilaga 3. Yta, ha Täckningsdjup (cm) Avrinningskoefficient 6-10 0,6 10-15 0,5 15-25 0,4 25-50 0,3 >50 0,1 Täta växtbäddar För fördröjning, rening och rekreation kan växtbäddar användas (Figur 3). Dessa kan anläggas som upphöjda för att ta emot takvatten eller nedsänkta för att även ta emot dagvatten från omkringliggande ytor. Avrinningskoefficient.