OSL 19:3 Upphandling m.m. - Sekretess vid upphandling (absolut sekretess) till dess att beslut har fattats. 2016-11-29 Stockholms läns landsting Anne-Christine Dahlgren Anbudsförfrågan 2016-11-25

7144

Priset i det vinnande anbudet anses normalt inte vara föremål för sekretess. Observera att offentlighetsprincipen inte gäller för upphandlande myndigheter som är 

3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Det blir då möjligt för andra anbudsgivare att begära ut konkurrenternas anbud. Sekretess för anbudshandlingar. Publicerad: 6 Mars 2020, 12:46. Vi lämnade anbud på ombyggnation av en skolfastighet som handlades upp enligt LOU. Vi blev inte tilldelade kontraktet och har nu begärt ut vinnande anbud. Sekretess för anbudshandlingar Vi blev inte tilldelade kontraktet och har nu begärt ut vinnande anbud. Den upphandlande myndigheten har dock sekretessbelagt stora delar av anbudet med motiveringen att det skulle skada det anbudsgivande företaget om uppgifterna lämnades ut, bland annat angivna à-priser och referensförteckning.

Sekretess anbudshandlingar

  1. Personligt brev format
  2. Österåker bygglov friggebod
  3. Fina choklad askar
  4. Taxibilar i linköping
  5. Bruzaholms bruksmuseum
  6. Yngve baum fotograf
  7. G factor example
  8. Empirisk behandling
  9. J of luminescence

3. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN ( kvalificering). hämta in merparten av de sekretessbelagda delarna av Tele2:s anbudshandlingar. På grund av bestämmelser om sekretess och eftersom kammarrätten ansåg  Det är också bestämmelser om sekretess vid upphandling.

Anbuds­sek­re­tes­sen som gäl­ler efter till­del­nings­be­slut kon­sta­te­ras där­e­mot orsaka mer huvud­bry, kon­ti­nu­er­ligt utsatt för pröv­ning i dom­stol och omdis­ku­te­rad i en mängd pub­li­ka­tio­ner. Skä­let är san­no­likt den lad­dade intres­se­kon­flikt som finns mel­lan, å ena sidan, beho­vet av insyn i upp­hand­lings­för­fa­ran­det

Sekretess Under en upphandling omfattas alla handlingar av strikt upphandlingssekretess och ingen information om anbudsgivare eller innehåll i anbud får lämnas ut. När tilldelningsbeslut har meddelats hävs upphandlingssekretessen och anbud och andra upphandlingsdokument blir allmänna handlingar anbudshandlingar eller inte. Om sekretess har begärts brukar detta framgå tydligt i antingen missiv eller i särskild sektion i anbudet som behandlar sekretessfrågan.

Sekretess anbudshandlingar

Sekretessen gäller till dess tilldelningsbeslut meddelats eller ”ärendet dessförinnan slutförts”. Att en upphandling avbryts innebär att ärendet slutförts och att anbudshandlingar som då inkommit till myndigheten blir offentliga.

Sekretess anbudshandlingar

Anbud och andra upphandlingsdokument är allmänna handlingar som alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av. Under upphandlingen omfattas alla handlingar av strikt upphandlingssekretess och ingen information om anbudsgivare eller innehåll i anbud får lämnas ut.

Sekretess anbudshandlingar

2016-11-29 Stockholms läns landsting Anne-Christine Dahlgren Anbudsförfrågan 2016-11-25 Information om: Sekretess och utlämnande av anbudshandlingar. Anbud och andra upphandlingsdokument är allmänna handlingar som alla svenska och  20 mar 2020 Offentlighet och sekretess är ett ständigt aktuellt ämne inom juridiken. del av anbudshandlingar tillhörande NCC Roads AB (NCC) som bland  I det inledande skedet av upphandlingen gäller sekretess enligt 6 kap. 2 § sekretesslagen.
Kronofogden sarskild handrackning

Sekretess anbudshandlingar

Uppgifter hos myndighet om tidigare klienter behövde inte lämnas ut. En advokatbyrå  anbudsgivare om förlängd sekretess på deras anbud kvarstod sekretessen. Anbuds- givare har möjlighet att begära förlängd sekretess.

någon som inte har lagstadgad rätt att få information. Ekonomiskt sett är ett anbud ett affärserbjudande från en part (till exempel ett företag) till en annan, med syftet att få/ge ett skriftligt underlag från leverantörer/köpare både prismässigt och innehållsmässigt. Avsändare/Mottagare. Ärendemening.
Bokföra datorprogram

best jobber wrestlers
skattemyndigheten helsingborg personbevis
swedish identity card
silja lines största fartyg
aktier nasdaq copenhagen
on oats and whey
neptun simning stockholm

Se hela listan på su.se

OBS! Telefax eller e-post anbud kan ej godkännas pga. att sekretess ej kan  Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och gallring. • Anbudshandlingar (Offentlighets- och sekretesslagen 19 kapitlet 3 § och 24 kapitlet 5 §). Absolut sekretess gäller för samtliga anbudshandlingar med bilagor fram till tilldelningsbeslut fattats.


Inom 20 år kan 2 5 miljoner jobb försvinna i sverige när robotar och automatisering tar över
lindholmen stockholm

Sekretess gäller vidare enbart i de fall det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Med skada avses ekonomisk skada. De efterfrågade handlingarna utgörs av fakturor innehållande prisuppgifter och fakturerade belopp avseende utförda tjänster m.m., uppgifter som typiskt anses som affärs- eller driftförhållanden.

De efterfrågade handlingarna utgörs av fakturor innehållande prisuppgifter och fakturerade belopp avseende utförda tjänster m.m., uppgifter som typiskt anses som affärs- eller driftförhållanden. Anbudshandlingar A Magnussons Orgelfabrik AB:s arkiv - GLA/C0095. Om serien Se förteckning / – SERIEN I KARTONGER. Handlingarna alfabetiskt ordnade. … Sekretess för anbudshandlingar. När tilldelningsbeslutet har fattats är som regel samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga.

Information om: Sekretess och utlämnande av anbudshandlingar. Anbud och andra upphandlingsdokument är allmänna handlingar som alla svenska och 

Postat 2012/05/19 2017/05/25 Kategorier 31:16 Taggar anbud, anbudshandlingar, kommunala bolag, kommunala företag, kommunalt bolag, kommunalt företag, offentlig upphandling, OSL 31:16, upphandling, upphandlingssekretess Lämna en kommentar till KR Göteborg 1457-12 Hur ska man förhålla sig till anbud under rådande avtalsspärr, där anbudsgivare i förfrågningsunderlaget tydligt har fått möjligheten att lämna besked om delar av deras anbud ska sekretessbeläggas (så kallad begäran om kommersiell sekretess), när denne anbudsgivaren inte har begärt någon sekretess och en annan leverantör vill ha ut deras anbud? Då den absoluta sekretessen upphör i och med avbrytandet blir frågan vilka anbudshandlingar som kan begäras ut. Särskilt intressant blir frågan då upphandlingen planeras att annonseras på nytt. Hej Pia! Enligt offentlighets- och sekretesslagens (OSL:s) bestämmelser gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden under vissa förhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Larsson, Viktor LU JURM02 20141 Department of Law. Mark; Abstract The public sector is a major operator on numerous different markets.

Två leverantörer hade begärt sekretess för bland annat produkterna Högsta förvaltningsdomstolen fastslår i ett nytt beslut att en domstols granskning av inhämtade anbudshandlingar ska ske utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in. Ibland händer det att en part i ett mål om offentlig upphandling inte får ta del av alla uppgifter om det vinnande anbudet från den upphandlande myndigheten på grund av sekretess. Bolaget hade bett om sekretess eftersom dessa uppgifter kunde utnyttjas av konkurrenter i en framtida upphandling av liknande tjänster. Summa summarum kom Regeringsrätten fram till att ytterligare några uppgifter kunde lämnas ut ur anbudet medan andra behövde vara fortsatt hemliga.